Đảm bảo an ninh, an toàn cho cá nhân hay một nhóm người di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác trong thời gian được xác định…
Long Hoàng 24 có một lực lượng Vệ sỹ chuyên nghiệp cơ động được đào tạo đầy đủ tiêu chuẩn nghiệp vụ, phản ứng nhanh trong mọi tình huống đáp ứng nhu cầu Bảo vệ Tháp tùng những yếu nhân. (VIP).

0969 330 699
0911 129 811